Main Content Region

Toxicodendron diversilobum

Toxicodendron diversilobum (Torrey & A. Gray) Greene

Commonly known as Poison oak
Anacardiaceae (the sumac family) Native